Tổ chức cán bộ cốt cán

I.  Chi bộ: 1. Bí thư : Đồng chí Trần Nhật Thu 2. P.Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương 3. Cấp ủy: Đồng chí Trần Thị Thu II.  Ban giám hiệu:   Hiệu trưởng: Thầy giáo Trần Nhật Thu 1.  Tổ chức đoàn thể: + Công đoàn nhà…

LỊCH SỬ VÀ Ý NGHĨA CỦA NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM 20-11

Tháng 7/1946, một tổ chức quốc tế các nhà giáo tiến bộ được thành lập ở Paris, lấy tên là Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục (tiếng Pháp: Fédération Internationale Syndicale des Enseignants – FISE). Nǎm 1949, tại một…