KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TUẦN LỄ HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016

Tháng Mười 1, 2016 2:59 chiều

PHÒNG GD & ĐT TX BA ĐỒN                                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS QUẢNG PHONG                                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34 /KH-THCSQP                                                         Quảng Phong, ngày 28 tháng 9  năm 2016

                                                                                          KẾ HOẠCH

                                                  Triển khai thực hiện Tuần lễ học tập suốt đời năm 2016
Thực hiện kế hoạch số 783/PGD&ĐT Thị Xã Ba Đồn ngày 21 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Ba Đồn về việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016. Trường THCS Quảng Phong  xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động của tuần lễ, cụ thể như sau:

  1. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

– Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh về học tập suốt đời và góp phần xây dựng xã hội học tập ở địa phương.

– Triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 tại trường THCS Quảng Phong.

  1. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC:

– Hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời với chủ đề “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

– Thời gian tổ chức:

+ Từ ngày 29/9/2016 đến 30/9/2016: Hoàn thành các điều kiện tổ chức hoạt động Tuần lễ.

+ Từ ngày 28/9/2016 đến 09/10/2016: Treo băng rôn tại nhà trường.

+ Ngày 01/10/2016: Gửi Kế hoạch tổ chức Tuần lễ về Phòng GD&ĐT thị xã Ba Đồn.

+ Ngày 03/10/2016: Tổ chức khai mạc phát động tuần lễ học tập suốt đời.

+ Từ ngày 05/10/2016 đến ngày 07/10: Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách và các hoạt động tại thư viện nhà trường.

+ Ngày 08/10/2016: Tổ chức kể chuyện về tấm gương Bác Hồ với học tập suốt đời trong giờ sinh hoạt theo chi đội.

+ Từ ngày 03/10 đến 10/10/2016: Đăng tải các hoạt động trên trang Web của trường.

+ Ngày 12/10/2016: Gửi báo cáo thực hiện về Phòng GD&ĐT.

III. NỘI DUNG:

Treo cờ, băng rôn trước cổng trường với nội dung “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM 2016” và tiền sảnh trung tâm nhà trường “Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số”.

–   Tuyên truyền nâng cao nhận thức cho giáo viên và học sinh về ý nghĩa của việc học tập suốt đời, việc xây dựng xã hội học tập.

–   Tổ chức các phong trào như: Thi đua giành nhiều hoa điểm tốt, “ Ngày học tốt, giờ học tốt”, thi trang trí lớp sạch, đẹp, thân thiện, tổ chức trồng chăm sóc bồn hoa, thảm cỏ, cây cảnh, giáo dục kỹ năng sống… các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT…

– Tổ chức trưng bày, giới thiệu sách, thi kể chuyện sách về tấm gương học tập suốt đời của Bác Hồ.

– Thư viện tổ chức cho học sinh truy cập Internet và trên cơ sở website của nhà trường, cộng đồng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh được có cơ hội đọc sách điện tử và tài liệu trực tuyến hữu ích trong môi trường số góp phần phát triển văn hóa đọc.

– Thư viện tổ chức cho các em có kỹ năng tìm kiếm, khai thác và sử dụng thông tin trên mạng Internet một cách có hiệu quả, hữu ích

– Tạo sân chơi cho học sinh về hoạt động trao đổi, đọc sách của nhau.

– Tổ chức các hoạt động khuyến học, khuyến tài; tuyên dương giáo viên, học sinh hiếu học trước, trong và sau Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời.

– Báo cáo kết quả tổ chức thực hiện theo quy định.

Trên đây là kế hoạch triển khai tổ chức hoạt động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016 của trường THCS Quảng Phong, đề nghị các bộ phận cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai, tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện có điều gì vướng mắc thì báo cáo với Hiệu trưởng xin ý kiến chỉ đạo./.

                                                                                                                                 HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

– Phòng GD&ĐT;

– BGH;

– TPT, NVTV; GVCN

– Lưu: VT.                                                                                                               Đoàn Xuân Lương