Tổ chức cán bộ cốt cán

Tháng Mười Một 17, 2017 8:49 sáng

I.  Chi bộ:

1. Bí thư : Đồng chí Trần Nhật Thu

2. P.Bí thư: Đồng chí Nguyễn Thị Hoài Thương

3. Cấp ủy: Đồng chí Trần Thị Thu

II.  Ban giám hiệu:   Hiệu trưởng: Thầy giáo Trần Nhật Thu

1.  Tổ chức đoàn thể:

+ Công đoàn nhà trường:

CTCĐ: Nguyễn Thị Hoài Thương

+ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh:

BTCĐ: Nguyễn Hữu Tiến

+ Đội TNTP Hồ Chí Minh

TPTĐ: Đoàn Thị Thúy Lan

2. Tổ chuyên môn

+ Tổ KHTN:

Tổ trưởng: Nguyễn Hữu Tiến

Tổ phó: Trần Thị Thu

+ Tổ KHXH:

Tổ trưởng: Phạm Tiến Dục

Tổ phó: Nguyễn Thị  Hoài Thương + Nguyễn Thị Hồng Hạnh

+ Tổ Hành chính:

Tổ trưởng: Trần Thị Hoa Mai

Tổ phó: Nguyễn Thị Thu Hoài